TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (Ombudsmanlık) KAMU KURUMLARINA TAVSİYE KARARI

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (Ombudsmanlık) KAMU KURUMLARINA TAVSİYE KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)

SAYI : 86171061-101.07.04-E.8083
BAŞVURU NO : 2017/403
KARAR TARİHİ : 11/05/2018
TAVSİYE KARARI
BAŞVURAN : 28 Şubat Öğrenci Derneği
BAŞVURAN VEKİLİ / T E MSİLCİSİ : Emine İlyas
BAŞVURUYA KONU İDARE : Milli Eğitim Bakanlığı
Devlet Personel Başkanlığı
BAŞVURUNUN KONUSU : Başvuranın mağduriyetlerinin
giderilmesi talebi hakkındadır.
BAŞVURU TARİHİ : 20.1.2017
I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

 1. Kurumumuza 28 Şubat Öğrenci Derneği tarafından yapılan başvuruda, Dernek üyelerinin 28
  Şubat döneminde öğrenci olduklarını, kılık ve kıyafetlerinden dolayı okullarına devam edemediklerini,
  2011 yılında çıkarılan af yasası kapsamında üniversitelerine yeniden dönerek mezun olduklarını, ancak
  yaşlarının ilerlediğini, ailevi sorumluluklarının arttığını, okula kayıt yaptırdıkları dönemlerdeki Kamu
  Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alınacak düşük puanlarla kamu görevlisi olarak atanmanın
  mümkün olduğunu fakat mezun oldukları tarih itibarıyla kendileri için yeterli puanları alabilmenin
  zorlaştığını belirtilmektedirler.
 2. Başvuran, Kurumumuzdan, 2011 yılından bu yana 28 Şubat sürecine ilişkin mağduriyetlerin
  giderilmesi için atılmaya başlanan olumlu adımların devam ettirilmesini, eğitim durumlarına uygun
  olarak Ölçme, Seçme ve Değerlendirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kurumlara yapılan
  yerleştirmelerde engellilere, dershane öğretmenlerine vb. tanınan hakların/pozitif ayrımcılığın
  kendilerine de tanınmasının, kamu personel sistemine girişte mezun olmaları gereken dönemde
  uygulanmakta olan mülga kamu personel sisteminden yararlandırılmalarının, sınavsız olarak
  durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanmalarının ve kamu görevlerine girişte yaş şartına tabi
  tutulmamalarının eğer gerekiyorsa bu konuda yasal düzenleme yapılarak kamuda istihdam
  edilmelerinin sağlanmasını talep etmektedir.

  II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI
 3. Başvuru konusunun değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurumlar olan Başbakanlık, Çalışma ve
  Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı yetkililerinin
  katılımıyla 26/04/2017 tarihinde Kurumumuzda bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Anılan toplantıda
  yapılan değerlendirmeler sonucu Yükseköğretim Kurumu Başkanlığından (YÖK) … tarihli ve … sayılı
  yazımız ile ilgili af yasalarından kaç öğrencinin yararlanarak öğrenimine devam ettiği ile bu
  öğrencilerinin kaçının okuldan mezun olduğu hususunda bilgi ve belge talep edilmiştir. Kurumumuzca
  yapılan incelemede tablodaki verilerde tutarsızlık bulunduğu tespit edilmiş, YÖK Başkanlığından …
  tarihli ve … sayılı yazımızla tekrar bilgi ve belge talep edilmiştir. YÖK Başkanlığının … tarihli ve …
  sayılı yazısıyla Kurumumuza ilettiği bilgi ve belgeler anılan toplantıya katılan İdarelerin görüş ve
  önerilerine sunulmuştur.
 4. Başbakanlığın … tarihli ve … sayılı yazısında;
  4.1. Yapılan başvurulardan etkilenenlerin kapsamının belirlenmesinin çalışma bakımından önem arz
  ettiği,
  4.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci ve devamı maddeleri ile 18/03/2002 tarihli ve
  2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa
  Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik’te ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine
  atanacaklara ilişkin usul ve esasların belirlendiği,
 5. Maliye Bakanlığının … tarihli ve … sayılı yazısında;
  5.1. Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenler ile kendi istekleriyle öğrenimlerini yarıda
  bırakanların yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırabilmelerine ilişkin 15/03/2005 tarihli ve 5316
  sayılı, 22/10/2008 tarihli ve 5806 sayılı, 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunlarla kendi isteğiyle
  öğrenciliği son bulanlar dahil olmak üzere her ne sebeple olursa olsun öğrencilikle ilişiği kesilenlerin
  yükseköğrenim kurumlarına yeniden öğrenci olarak dönebilmelerine imkan sağlandığı,
  5.2. YÖK Başkanlığı tarafından hazırlanan bilgi ve belgelerde kılık ve kıyafetleri nedeniyle
  öğrencilikle ilişiği kesilenler ile kendi istekleriyle öğrenimlerini bırakanların sayısının ve 5316, 5806
  ve 6111 sayılı Kanunlarla yapılan düzenlemeler sonucunda yükseköğretim kurumlarına yeniden kayıt
  yapma hakkı verilenlere ilişkin sayıların sağlıklı olmadığının düşünüldüğü,
  5.3. Kurumumuzdan talep edilen hususunun kılık ve kıyafet uygulamaları nedeniyle kendi istekleri
  ile yükseköğrenimlerini yarıda kesenleri de kapsadığı, ancak 28 Şubat döneminde kılık ve kıyafet
  uygulamaları dışında farklı bir nedenle yükseköğrenimlerini kendi istekleri ile yarıda bırakanların
  olabileceği, bu nedenle kimlerin kılık ve kıyafet uygulamaları nedeniyle, kimlerin farklı nedenlerle
  yükseköğrenimlerini yarıda bıraktıklarının öncelikle tespit edilmesi gerektiği, bu itibarla mevcut
  bilgi ve verilerin sağlıklı bir görüş ve kanaat oluşturmak için yeterli olmadığı,
 6. Devlet Personel Başkanlığının … tarihli ve … sayılı yazısında;
  6.1. 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle disiplin yönünden veya kendi istekleri ile ilişiği kesilenlere
  2011 yılında 6111 sayılı Kanunla eğitimlerini tamamlama hakkı verildiği, 2013 yılında ise 6495
  sayılı Kanunla eğitimlerini bu kanunun yürürlüğe girdiği 25/02/2011 tarihinden önce tamamlamış
  kişilere Kanun’un yürürlüğe girdiği 2013 yılından itibaren iki yıl süreyle; eğitimlerini
  31/12/2015 tarihinden sonra tamamlayacaklara ise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yıl
  süreyle ilgili mevzuatlarındaki yaş sınırlamalarına bağlı olmaksızın kamu görevlerine atanma hakkı
  tanındığı,
  6.2. Böylece, üniversiteden ilişiği kesildiğinde en az birinci sınıfta olan ve disiplin affı ile eğitimine
  geri dönen bir kişiye dahi eğitimini normal öğrenim süresinde tamamlaması halinde kamu görevine
  girişte yaş şartı sınırlamasına tabi olmadan yerleştirilebilme imkânı verildiği,
  6.3. Bu düzenlemelerle, başörtüsü nedeniyle eğitimlerini tamamlayamayanlar dâhil geniş bir kesim
  için, hem terör suçu hariç disiplinsizlik cezası nedeniyle hem de devamsızlık gibi kendi isteği ile
  okulları ile ilişiği kesilenlere eğitimlerini tamamlama hakkı ve yaş şartına bağlı olmaksızın kamuda
  istihdam hakkı tanındığı, devamsızlık nedeniyle okulları ile ilişiği kesilen ve sonrasında eğitimini
  tamamlama hakkı verilenler arasında, hukuken başörtüsü nedeniyle mağdur olanları ayırma olanağının
  bulunmadığı,
  6.4. Başvuranların memuriyete atanma hususunda kazanılmış olarak nitelendirilebilecek bir hak
  kaybına uğramadıkları,
  6.5. Başvuranların zamanında mezun olarak KPSS’den yüksek puan almış oldukları varsayılsa bile,
  tercihleri veya o tarihte ihdas edilen kadro/pozisyon sayıları doğrultusunda herhangi bir kamu görevine
  yerleştirilemeyebileceklerinin ve bu durumda hak iddia edemeyeceklerinin açık olduğu,
  6.6. Merkezi yerleştirme sınavlarının kurumsal sınavlara göre toplumda adalet olgusunu
  güçlendirdiği, kamu hizmetlerine girişte özellikle B grubu kadrolarda genel kültür ve genel yeteneğe
  göre ölçme yapılmasının fırsat eşitliğini arttırdığı; merkezi yerleştirme ile kamu görevlisi alımı
  yapan kurumların kişilere yönelik kurumsal sınav veya yerleştirmeler yapmasına dair herhangi bir
  düzenleme yapılması halinde kamuoyunda kamu personel sistemine girişte kayırmacılığın arttığına
  dair bir algı oluşmasını muhtemel olduğu,
  6.7. 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle öğrenimlerini zamanında tamamlayamayan ve mezun
  oldukları tarihte merkezi sınava tabi olmayacak iken, şu an merkezi sınava tabi olmak zorunda kalan
  başvuranların, merkezi sınav sisteminin dışında tutularak kurumsal sınavlar ile istihdam edilmelerine
  ya da kamuda durumlarına uygun memur unvanlı atanmalarına dair taleplerinin; i) anılan sebeplerle
  öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilerin mevcut istatistiki verilere göre hukuken tespitinin
  yapılamaması, ii) merkezi sınav sistemi uygulamasının 1999 yılında başlamış olması, yani
  başvuranların 28 Şubat 1997 sürecinde 2 nci, 3 üncü veya 4 üncü sınıfta olup öğrenimlerini bitirmesine
  karşın başkaca bir engel bulunmayanların kurumsal sınav sistemine dâhil olduğu, iii) mer’i mevzuat
  çerçevesinde başvuranların kazanılmış bir hak elde etmemiş oldukları, iv) merkezi sınav ile kamu
  personeli alım sisteminin kamuoyunda eşitlikçi ve adil olduğunun benimsenmiş olduğu,
  Açıklamalarına yer verilmiştir.
 7. 28 Şubat dönemine özgü sebeplerle kılık ve kıyafet yasağından etkilenenlerin kapsamının
  belirlenmesi gereğinin ilgili kurumlarca Kurumumuza iletilmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu
  Başkanlığından … tarihli ve … sayılı yazımızla bilgi ve belge talep edilmiş, Kurumumuza
  gönderilen bilgi ve belgeler ilgili kurumların görüş ve önerilerine … tarihli ve … sayılı yazımızla
  sunulmuştur.
 8. Başbakanlığın … tarihli ve … sayılı yazısında;
  8.1. Mağduriyet iddialarının giderilmesinin ilgili mevzuatta değişiklik gerektirdiği,
  Açıklamalarına yer verilmiştir.
 9. Milli Eğitim Bakanlığının … tarihli ve … sayılı yazısında;
  9.1. Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarına, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme
  Yönetmeliği, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik ile Talim ve Terbiye Kurulu
  Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı uyarınca yapılan duyurular doğrultusunda
  müracaatları kabul edilenler KPSS’den aldıkları puan esas alınarak atama yapıldığı,
  9.2. Bakanlığa bağlı bir eğitim kurumunda görev yapmakta iken, 28 Şubat sürecinde görevden

  ayrılmak zorunda kalan veya ataması yapılıp göreve başlayamayan öğretmenlerin atamalarının talep
  ettikleri illere yapılmasının sağlanması suretiyle mağduriyetlerinin giderilmeye çalışıldığı,
  9.3. 28 Şubat döneminde öğrenimlerini sonlandırmak zorunda kalan ve af yasası kapsamında
  üniversitelerine dönerek öğrenimlerini tamamlayanlar hakkında ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde
  mevzuat değişikliği yapılması gerektiği,
  Açıklamalarına yer verilmiştir.
  III. İLGİLİ MEVZUAT
 10. 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Cumhuriyetin temel
  nitelikleri” başlıklı 2 nci maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma
  ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta
  belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”, “Devletin temel
  amaç ve görevleri” başlıklı 5 inci maddesinde; “Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin
  bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin
  ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk
  devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri
  kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya
  çalışmaktır”, “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü
  fıkralarında; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri
  sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.
  Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik
  ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve
  yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.”, “Temel hak ve
  hürriyetlerin korunması” başlıklı 40 ıncı maddesinin son fıkrasında; “Kişinin, resmî görevliler
  tarafından vâki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir.”,
  “Çalışma ve sözleşme hürriyeti” başlıklı 48 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Herkes, dilediği
  alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir…”, “Çalışma hakkı ve ödevi” başlıklı 49
  uncu maddesinin birinci fıkrasında; “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.”, “Çalışma şartları ve
  dinlenme hakkı1 başlıklı 50 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve
  ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.”, “Sosyal güvenlik
  bakımından özel olarak korunması gerekenler” başlıklı 61 inci maddesinin birinci fıkrasında;
  “Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine
  yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.”, “Hizmete girme başlıklı”
  70 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir”.
  “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinin
  üçüncü ve dördüncü fıkralarında; “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına
  sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu
  idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.”,
 11. 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun “Kurumun görevi” başlıklı 5 inci
  maddesinin birinci fıkrasında; “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her
  türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde,
  hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde
  bulunmakla görevlidir…”,
 12. 28/03/2013 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu
  Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “İyi yönetim İlkeleri” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Kurum, inceleme ve araştırma yaparken idarenin, insan
  haklarına dayalı adalet anlayışı içinde; kanunlara uygunluk, ayrımcılığın önlenmesi, ölçülülük,
  yetkinin kötüye kullanılmaması, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, nezaket, şeffaflık, hesap verilebilirlik,
  haklı beklentiye uygunluk, kazanılmış hakların korunması, dinlenilme hakkı, savunma hakkı, bilgi
  edinme hakkı, makul sürede karar verme, kararların gerekçeli olması, karara karşı başvuru
  yollarının gösterilmesi, kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi, kişisel verilerin korunması gibi iyi
  yönetim ilkelerine uygun işlem ve eylem ile tutum veya davranışta bulunup bulunmadığını gözetir ve
  iyi yönetim ilkelerine uyar.”,
 13. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 15/03/2005 tarihli ve 5316 sayılı Kanun’la değişik
  Geçici 51 inci maddesinin birinci fıkrasında; “29.6.2000 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği
  tarihe kadar, lisansüstü öğrenim görürken, her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişiği kesilen
  öğrencilere başarısız oldukları dersler ve yeterlilik için iki sınav hakkı; yüksek lisans öğrencileri için
  bir yıl, doktora öğrencileri için iki yıl tez hazırlama süresi verilir. Doktora yeterlik sınavına girebilmek
  için yabancı dil sınavında başarısız olanlara iki sınav hakkı tanınır.”, 22/10/2008 tarihli ve 5806
  sayılı Kanun’la değişik Geçici 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında; “Yükseköğretim kurumlarında
  hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon,
  lisansüstü, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrenimi gören öğrencilerden; 7/6/1995 tarihinden bu
  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil her ne sebeple
  olursa olsun ilişiği kesilenler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki aylık başvuru süresi
  içerisinde ilişiği kesilenler ile 1980 sonrasında bu içerikte çıkarılan kanunların kapsamına
  girmekle birlikte sağlanan haklardan yararlanmak üzere başvurmayan veya başvurdukları
  halde yararlanamamış olanlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca bir
  yükseköğretim kurumu adına yurt içinde başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenim
  yapanlardan başarısız olmaları nedeniyle ilişiği kesilenler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
  itibaren iki ay içinde ilişiklerinin kesildiği kuruma başvuruda bulunmaları şartıyla bu maddede
  belirtilen haklardan yararlanırlar….”, 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun’la değişik Geçici 58
  inci maddesinde; “Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans,
  lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği
  tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler ile yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan
  sonra yatay geçişleri iptal edilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa
  olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin
  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna
  başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre
  2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler…”,
 14. 5525 sayılı Memurlar ile Diğer kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin cezalarının Affı
  Hakkında Kanun’un 12/07/2013 tarihli 6495 sayılı Kanun ile değişik Ek 1 inci Maddesinin
  üçüncü fıkrasında; “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı
  Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
  hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip,
  anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50
  nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle önlisans veya lisans
  öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde; bu maddenin yürürlüğe girdiği
  tarihten önce bitirmiş olanlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle,
  31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yıl
  süreyle, kamu görevlerine giriş için ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartı aranmaz.”,
 15. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 14/04/2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanunla değişik
  Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında; “0/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
  Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları,
  kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel
  kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
  tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına ve sürekli işçi kadrolarına bu madde
  hükümleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek
  Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve Başkanlıkça kura sonucu atama teklifi yapılanları atamak
  zorundadır”,
 16. 01/09/2016 tarihli ve (mükerrer) 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal
  kapsamanda Bazı Düzenlemeler yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK)
  2 nci maddesiyle 652 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 11 inci maddede; “8/2/2007 tarihli ve 5580
  sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt
  eğitim merkezlerinde 14/3/2014 tarihi itibarıyla eğitim personeli olarak çalışmakta olan ve bu
  maddenin yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık
  veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olup bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş
  çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olanlardan Kamu Personel Seçme Sınavına girme
  şartı hariç öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci
  maddesinde öngörülen genel şartları taşıyanlar arasından Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar
  çerçevesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde bir defaya mahsus olmak
  üzere yapılacak sözlü sınavda başarılı olanlar, başarı sırasına göre ek 4 üncü madde kapsamında
  istihdam edilmek üzere kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki boş sözleşmeli öğretmen
  pozisyonlarına atanabilir.”,
 17. 28/03/2013 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu
  Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “İyi yönetim
  İlkeleri” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Kurum, inceleme ve araştırma yaparken idarenin, insan
  haklarına dayalı adalet anlayışı içinde; kanunlara uygunluk, ayrımcılığın önlenmesi, ölçülülük,
  yetkinin kötüye kullanılmaması, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, nezaket, şeffaflık, hesap verilebilirlik,
  haklı beklentiye uygunluk, kazanılmış hakların korunması, dinlenilme hakkı, savunma hakkı, bilgi
  edinme hakkı, makul sürede karar verme, kararların gerekçeli olması, karara karşı başvuru
  yollarının gösterilmesi, kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi, kişisel verilerin korunması gibi iyi
  yönetim ilkelerine uygun işlem ve eylem ile tutum veya davranışta bulunup bulunmadığını gözetir ve
  iyi yönetim ilkelerine uyar.”,
 18. 13/01/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mülga Yükseköğretim
  Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin “Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını
  gerektiren disiplin suçları” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (n)
  bentlerinde; “b)Yükseköğretim kurumlarının ideolojik ve siyasi amaçlarla huzur, sükûn ve çalışma
  düzenini bozmak veya boykot, işgal, engelleme, personelin işini yavaşlatma gibi eylemlere katılmak,
  bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek. ….n) Derslere veya sınavlara girilmesine, ders veya
  sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, dersteki öğrencileri dışarıya çıkarmak,
  çıkmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı eylemlerde bulunmak. ”, düzenlemelerine yer verilmiştir.

  IV. KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ’NE ÖNERİSİ
 19. Başvuran Dernek üyelerinin mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde gerekli düzenlemelerin
  yapılması amacıyla ilgili İdarelere tavsiyede bulunulmasının uygun olacağı değerlendirildiğinden
  başvuru talebinin kabulü yönünde hazırlanan “Tavsiye Karar Önerisi” kabul öneri Kamu
  Başdenetçisi’ne sunulmuştur.
  V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE
  A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme
 20. Kurumumuza 28 Şubat Öğrenci Derneği tarafından yapılan başvuruda, Dernek üyelerinin 28
  Şubat döneminde kılık ve kıyafetlerinden dolayı okullarına devam edemedikleri, 2011 yılında çıkarılan
  af yasası kapsamında üniversitelerine yeniden dönerek mezun oldukları, ancak yaşlarının ilerlediği,
  ailevi sorumluluklarının arttığı, okula kayıt yaptırdıkları dönemlerdeki KPSS’lerde alınacak düşük
  puanlarla kamu görevlisi olarak atanmanın mümkün olduğu fakat mezun oldukları tarihte yeterli
  puanları alabilmenin zorlaştığı belirtilmektedirler.
 21. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin demokratikleşme ve ilerleme adımlarını sekteye uğratan en büyük
  engel askeri darbeler olmuştur. Türkiye’de her on yılda bir gerçekleştirilen darbeler, milli iradeyi
  yok ederek, demokrasinin kesintiye uğramasına yol açmıştır. Askeri darbeler devletle millet
  arasına mesafeler koyduğu kadar aynı zamanda Peygamber ocağı olarak milletin gönlünde taht kurmuş
  olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile şehadeti en büyük şeref sayan millet arasına da mesafeler koymuş,
  böylece Türk Milletinin kadim devlet geleneğinin genleriyle oynamayı amaç edinmiştir. Siyasî
  hayatımızda 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 tarihlerinde demokrasiye
  hukuk dışı müdahaleler yapılmış; hükümetler cebir ve şiddet ya da baskı kullanılarak görevlerinden
  uzaklaştırılmış; millî iradenin tecelligâhı olan yüce parlamento lağvedilmiştir. Başbakan ve Bakan
  konumundaki devlet adamları hukuksuz biçimde idam edilmiş, yüz binlerce vatandaşımız mağdur
  edilmiştir. 27 Nisan 2007 tarihinde e-muhtıra olarak adlandırılan bir bildiriyle halkın seçimiyle
  işbaşına gelen hükümete karşı müdahale teşebbüsünde bulunulmuştur. Nihayet 15
  Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisinde ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fetullah
  Gülen’in liderliğini yaptığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye bağlı bir grup tarafından, TSK
  içindeki mensupları öncülüğünde askeri darbe girişiminde bulunulmuş, tarihinde ilk defa
  Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmış, milletin devletine ve hükümetine sahip çıkmasıyla
  darbe teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
 22. Darbelerden kurtulmak, insan haklarına dayalı demokratik bir rejim kurmak ve
  kurumsallaştırmak, her şeyden önce demokrasiye inanan bireylere, sivil toplum örgütlerine ve siyaset
  kurumuna ve çok boyutlu tutarlı bir mücadeleye bağlıdır. Bugüne kadar yaşanan darbeler, muhtıralar,
  demokrasi dışı müdahaleler ülkemize ve milletimize büyük acılar yaşatmış, toplumun her
  kesiminden insanlar bu müdahalelerin mağduru olmuşlardır. Bu süreçlerin toplum ve devlet
  hayatımız üzerinde meydana getirdiği tahribatın ortaya konulması, maddi ve manevi zararların ve
  hak ihlallerinin bütüncül bir şekilde giderilmesi büyük önem taşımaktadır. Ders alınmayan ve
  oluşturduğu mağduriyetlerin giderilmediği her darbe sonraki darbelere zemin
  hazırlamaktadır.
 23. Darbecilikle mücadelenin gerçek bir yüzleşme sağlayarak başarılı bir şekilde yapılabilmesi
  için mağduriyetlerin makul ölçülerde giderilebilmesi gerekir. Darbeci anlayışla mücadelede
  doğrudan darbenin faili olanlar kadar onlara destek verenlerin de teşhir edilmeleri ve rayiç hukuk
  esasında değerlendirmeleri önemlidir. Keza hukuk tanımaz bir şekilde gerçekleştirilen
  uygulamalardan mağdur olanların da mağduriyetlerini gidermek, insan hak ve hukuk

  ihlallerinin telafisini sağlamak önem taşımaktadır. (Meclis Komisyonu Raporu, Kasım 2012)
 24. 28 Şubat post-modern darbesinde de görüldüğü üzere her darbe girişimi, yayınlanan her
  muhtıra, siyaset kurumuna yapılan her müdahale, ülkeyi geriye götürmüştür. Bunun sonucu
  olarak ülkemiz demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel insan hak ve özgürlükleri ve ekonomik refah
  seviyesi açısından olması gereken seviyeye bir türlü çıkarılamamıştır.
 25. 1997 yılının Ocak ayı sonunda Sincan Belediyesinin düzenlediği Kudüs Gecesi sonrasında
  Sincan’da tankların yürütülmesi ile ordunun darbe yapacağı algısı oluşturulmuş, 28 Şubatta ise, “irtica”
  gündemiyle toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nun “uygulanması beklenen” 18 maddelik kararlar listesi
  ile Necmettin Erbakan başkanlığındaki Refah-Yol Hükümeti baskı altına alınmaya çalışılmıştır.
  Akabinde, Refah Partisi hakkında, “Laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerin odağı olduğu”
  iddiasıyla kapatma davası açılmış, yargı mensupları Genelkurmay Başkanlığı’na çağrılarak kendilerine
  irtica konusunda brifing verilmiştir. Baskı ve yıldırma amaçlı uygulamalar neticesinde 18
  Haziran 1997 tarihinde Necmettin Erbakan istifa etmek durumunda kalmış ve Refah-Yol dönemi
  sonlanmıştır.
 26. Kısaca tarihsel arka plana bakıldığında, hukuk ihlallerinin yaşandığı, temel hak ve
  hürriyetlerin hukuki alt yapıdan yoksun, siyasi ve ideolojik nedenlerle sınırlandığı bu süreç resmi
  olarak 28 Şubat 1997 tarihinden itibaren etkisini daha açık şekilde göstermeye başlamıştır. Bu dönemde
  “irticaya karşı” başlatıldığı iddia edilen ordu ve bürokrasi temelli sistematik uygulamalar ile kılık
  kıyafetlerinden veya dini hassasiyetlerinden ötürü birçok vatandaşımız, başta memurlar ve üniversite
  öğrencileri olmak üzere mağduriyetler yaşamış; çeşitli haksızlıklara uğramıştır. Kamuda istihdam
  edilen vatandaşlarımız dini inançları nedeniyle ya disiplin cezası alarak meslekten çıkarılmış ya
  da istifaya zorlanmış; üniversite öğrencisi olanlar ise, yine ya çıkarma cezası ile yükseköğretim
  kurumları ile ilişikleri kesilmiş ya da eğitim hayatına son vermek zorunda kalmışlardır.
 27. Üniversitelerde başörtüsü yasağı, İstanbul Üniversitesi Rektörü’nün başörtülü ve sakallı
  öğrencilerin sınıflara alınmamalarını, girmişlerse derslerin iptal edilmesini öngören 23/02/1998
  tarihli Genelgesi ile başlamıştır. 28 Şubat post modern darbesi sürecinin yaşandığı, Milli Güvenlik
  Kurulu uzmanlarının YÖK Başkanı ve üniversite rektörlerine brifingler verdiği bu süreçte,
  Yükseköğretim Kurulunun 07/09/1998 tarihli ve 19922 sayılı Genelgesi ile başörtüsü yasağı tüm
  üniversitelerde başlamıştır. Başörtülü öğrencilere Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
  Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin (a) bendinde öngörülen “öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve
  güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” veya aynı maddenin (e) bendinde
  öngörülen “ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, konferans gibi çalışmaların
  düzenini bozmak” suçlarından kınama cezaları verilmiş, başörtülü öğrencilerin eğitimlerine
  başörtülü olarak devam etmelerine izin verilmediği için devamsızlık sebebiyle eğitimlerini
  bırakmaya zorlandıkları veya okullarıyla ilişkilerinin kesildiği görülmüştür (Gözler, K. (2009) İdare
  Hukuku, Cilt 2. 2. Baskı, Bursa, Ekin Kitabevi, s.338) “Devrin YÖK Başkanının ‘hizmete özel’ bir
  yazı göndererek üniversiteye türbanlı olarak gelen öğrencilerin Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin
  10/b maddesi uyarınca cezalandırılmasını istediği anlaşılmaktadır.” (Gözler,2009:340). 2002
  yılından itibaren ise üniversitelerde başörtüsü yasağı ile ilgili uygulamada bazı yumuşamalar
  meydana gelmiş, 2007 yılında üniversitelere başörtülü öğrencilerin girmesinin önünün açılmış, YÖK
  Başkanının Rektörlüklere gönderdiği talimatla yasak uygulamadan tamamen kaldırılmıştır.
 28. 2547 sayılı Kanun’a 2005 yılında 5316 sayılı Kanun’la, 2008 yılında 5806 sayılı Kanun’la ve
  2011 yılında 6111 sayılı Kanun’la eklenen hükümlerle başörtülü öğrenciler dâhil, her ne sebeple

  olursa olsun yükseköğrenimle ilişi kesilenlere eğitimlerine devam edebilme hakkı tanınmıştır. 2013
  yılında 5525 sayılı Kanun’da yapılan değişikle de, 2011-2017 yılları arasında mezun olmuş veya
  olabilecekler için kamu görevine girişte yaş şartı sınırlamasına tabi olmama imkânı verildiği
  görülmektedir.
 29. Başvuru konusu olayda, dernek üyelerinin öğrenci oldukları dönemde eğitimlerine kendi ihmal,
  kusur veya hatalarından kaynaklanmayan sebeplerle devam edemedikleri, sonrasında yapılan
  düzenlemelerle eğitimlerini tamamlamalarına karşın kamu hizmetine girmede gerek ülke şartlarında
  gerekse aradan geçen zamanda kendi özel koşularındaki hayatın olağan akışından kaynaklanan
  değişimler neticesinde birtakım engellerle karşılaştıkları değerlendirilmektedir.
 30. Yukarıda yer verildiği üzere darbecilikle mücadelenin gerçek bir yüzleşme sağlayarak
  başarılı bir şekilde yapılabilmesi için mağduriyetlerin makul ölçülerde giderilebilmesi gerekir.
  Başvuranların da belirttiği şekilde, Devlet başvuranın mağduriyetlerinin giderilmesi için eğitim
  ve kamu hizmetine girme haklarında iyileştirmeler yapmıştır. Ancak mağduriyetler devam
  ediyor ise, bunların giderilmesi yönünde gerekli girişimlerde bulunmak Devletin görevdir.
  “Eşitlik prensibinin, insanların özellikle sivil hizmetlere ulaşmalarında ve bunlardan
  yararlanmalarında, dini inançlarına göre ayrımcılığa maruz bırakılmalarını engellemesi
  gerekmektedir” (Benli, F (2010), Leyla Şahin Kararı Işığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,
  İstanbul, Akder Yayınları, sf 22). Bu nedenle başvuranların mağduriyetinin giderilmesinin yerinde
  olacağı değerlendirilmektedir. Böylece, tüm vatandaşlarına din ve vicdan özgürlüğü tanıyan Devlet,
  başörtülü öğrencilerin siyasi haklarından olan kamu hizmetine girme hakkını da teminat altına almış
  olacaktır.
 31. Ayrıca, başvuran Dernek üyelerinin çoğunluğunun kadın oldukları ve çoğunluğunun öğretmenlik
  mesleğini icra etmek üzere Eğitim Fakültelerinden mezun oldukları görülmektedir. “Kadın hakları,
  kadınların ne giyip giymeyeceklerinin söylenmesi ve kendileriyle ilgili alınan kararlara uymadıklarında
  eğitim ve çalışma haklarından mahrum edilmeleri ile korunmaz.” (Benli, 2010:25). Avrupa
  Parlamentosunun 13/02/2007 tarihli “Türkiye’de Sosyal, Ekonomik ve Politik Hayatta kadınların
  Rolüne İlişkin Avrupa Parlamentosu Önergesi”nde kılık ve kıyafet ayrımcılığının çalışma hayatında
  mağduriyetlere yol açtığı tespit edilmiştir. (European Parliament Resolution on women’s role in social,
  economic and political life in Turkey-2006/2214(INI), Women in Turkey, 13 February
  2007-Strasbourg) Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi (CEDAW), 32 nci
  oturumunda “okullar ve üniversitelerdeki başörtüsü yasağının kız çocukları ve kadınlar üzerindeki
  etkilerini dikkate almak gerektiği”ni vurgulamıştır. (Committe on the Elimination of Discrimination
  against Women Thirty-second session 10-28 January 2005). Ülkemizde kadınların sosyal hayata ve
  çalışma hayatına katılımları teşvik edilmekte, kadının tam gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak için
  politik, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlar başta olmak üzere, kadınların insan hakları ile temel hak
  ve özgürlüklerinden yararlanmalarını garanti etmek amacıyla yasal düzenleme dâhil bütün uygun
  önlemler alınmaktadır. Başörtülü öğrencilerin üniversitelerde eğitim görmeleri önündeki
  engellerin zaman içerisinde kaldırılmış olmasına karşın, bu kişilerin çalışma hayatına
  katılmalarının desteklenmesi, kadın hakları ile hakkaniyetin bir gereğidir.
 32. Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 28 Şubat post modern darbe süreci,
  Başvuran dernek üyelerinin yaşadıkları mağduriyetin özellikleri ve mevcut hukuki düzenlemeler
  birlikte değerlendirildiğinde, başvuran Dernek üyelerinin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik,
  durumlarına özgü bazı düzenlemeler yapılması gereğinin ortaya çıktığı, bu nedenle, başvuran Dernek
  üyelerinin mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla ilgili
  5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir. Evrak teyidi
  https://ebys.ombudsman.gov.tr/sorgu/sorgula.aspx adresinden B5HZ-L321-89UG kodu ile yapılabilir.
  İdarelere tavsiyede bulunulmasının uygun olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.
  B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme
 33. İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu
  Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “İyi yönetim
  ilkeleri” başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; İdarenin “karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi”
  ilkesine uymadığı tespit edildiğinden, İdarenin bahse konu ilkelere uygun davranması önerilmektedir.
 34. İlgili idarelerin başvuran Dernek üyelerinin mağduriyetin niteliklerini göz önünde bulundurarak
  ayrımcılığın önlenmesi, ölçülülük, yetkinin kötüye kullanılmaması, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, nezaket,
  şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi iyi yönetim ilkelerinin gereği olarak gerekli düzenlemeleri yapmalarının
  insan haklarına dayalı adalet anlayışının ve hakkaniyetin bir gereğidir.
  VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
 35. 14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 21 inci maddesinin ikinci
  fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından
  herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam
  edecek olup Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açıktır.
  VII. KARAR
  Açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN KABULÜNE;
  Kılık ve kıyafetleri sebebiyle disiplin cezası almaları neticesinde yükseköğretim kurumlarından çıkarılan ve
  5316 sayılı, 5806 sayılı ve 6111 sayılı af kanunlarıyla yükseköğretim kurumlarının Eğitim Fakülteleri
  ile Fen-Edebiyat Fakültelerinden mezun olarak öğretmenlik mesleğini icra etmek isteyenler için, Kamu
  Personeli Seçme Sınavında öngörülen taban puanının alınması kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere,
  herhangi bir yaş veya kontenjan sınırlaması yapılmaksızın Milli Eğitim Bakanlığının ilan edeceği sözlü
  sınavlara katılma hakkının verilmesi hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması için MİLLİ EĞİTİM
  BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA,
  Yükseköğretim kurumlarının Eğitim Fakülteleri ile Fen-Edebiyat Fakülteleri dışındaki
  fakültelerinden mezun olanların ise, Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olmaları kaydıyla, taban puan
  şartı aranmaksızın Devlet Personel Başkanlığının uygun göreceği kurumlardaki kadrolar için yapılacak sözlü
  sınavlara katılma hakkının verilmesi yönünde düzenlemeler yapılması için DEVLET PERSONEL
  BAŞKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA;
  Tavsiye Kararının BAŞVURANA, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ile DEVLET PERSONEL
  BAŞKANLIĞINA ve bilgi edinilmesi için BAŞBAKANLIĞA, ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK
  BAKANLIĞINA, MALİYE BAKANLIĞINA ve ADALET BAKANLIĞINA tebliğine,
  6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Devlet
  Personel Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde
  Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,
  Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.
  Şeref MALKOÇ Kamu
  Başdenetçisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

shares