Kanun Teklifleri

Kanun Teklifleri

28 Şubat Sürecinde Yükseköğretim Kurumlarından Kılık Kıyafet Nedeniyle İlişiği Kesilen

Öğrencilerin Hak Kayıplarını Gidermeye Yönelik Olarak Takdirlerinize Sunduğumuz İlk KanunTeklifimiz;

I- ÖNERİLEN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE ……-

Yüksek öğretim kurumlarının her hangi bir biriminde öğrenim görmekte iken 01.01.1997

tarihinden itibaren kılık kıyafetleri nedeniyle disiplin cezası verilen veya öğrenim kurumuna girişleri engellendiğinden devamsızlık nedeniyle ilişikleri kesilenlerden 17.03.2005 tarihli 5316 sayılı, 22.10.2008 tarih 5806 sayılı, 13.2.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanununlar uyarınca, öğrenim hakkı kazanıp yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde müracaatları halinde, kamu görevine girişlerinde, yüksek öğrenim kurumundan ilişiği kesilmeseydi mezun olması gereken yıl uygulanan, kamu personeline giriş şartları uygulanır.Yüksek Öğretim Kurulu, ilgilinin, öğretim kurumundan, birinci fıkrada zikredilen engel olmasaydı, mezun olması gereken yıl ile o yıl uygulanan kamu personeli şartlarını Devlet Personel Başkanlığı’na bildirir.Devlet Personel Başkanlığı, ilgili kişinin tabi olduğu personel şartlarına göre atamasını  gerçekleştirir.

Bu kanun uyarınca başvuru yapanlar için, kamu görevine girişte uygulanan yaş sınırlaması

uygulanmaz.

II- GEREKÇE

Yükseköğretim kurumlarından çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen öğrencilere belirli dönemlerde

çıkarılan kanuni düzenlemelerle (5316, 5806 ve 6111 sayılı kanunlar) öğrenimlerini tamamlamaları için fırsat verilmiştir. Ancak öğrenimlerine çeşitli nedenlerden dolayı devam edemeyen veya okullarından uzaklaştırılıp kanuni düzenlemeler sonucunda öğrenimlerini tamamlayanların öğrenimlerini geç tamamlamalarından kaynaklanan hak kayıpları devam etmektedir. Anayasa’nın 70. maddesinde kamu hizmetine girme hakkına her Türk vatandaşının sahip olduğu hükmi amirdir.

Yapılan düzenleme ile; yükseköğretim kurumlarındaki eğitimlerini 17.03.2005 tarih 5316

sayılı, 22/10/2008 tarih 5806 sayılı ile 13/2/2011 tarih 6111 sayılı Kanun hükümlerinden

yararlanarak tamamlayanların, kamu hizmetine alınmalarında yükseköğretim kurumlarında

öğrenimlerine başladıkları yıl esas alınarak normal eğitim ve öğretim süresinde mezun kabul

edildikleri yıl için geçerli olan kamu hizmetine alınma şartlarının uygulanması öngörülmektedir. Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve DevletPersonel Başkanlığı yetkili olacaktır.

III- YASA TEKLİFİ TALEP NEDENİ

28 Şubat 1997 tarihinde okullarımıza yeni başlamış ya da eğitimlerimizi devam ettiriyorken

başörtümüz veya kılık kıyafetimiz gerekçe gösterilerek üniversite kampüslerine girmemiz

engellenmiş, derse girmek isteyenler çeşitli disiplin cezalarına tabii tutulmuş ve

giremeyenlerdevamsızlıktan dolayı okuldan atılmıştır. Dolayısıyla 28 Şubat 1997 sürecinde öğrenci olan bizlerin bir şekilde eğitim hakları engellenmiştir.

Hükümetiniz döneminde çıkarılan 22/10/2008 tarih 5806 sayılı Kanun ve 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun ile yeniden üniversitelerde eğitim hakkına kavuştuk. Ancak eğitimimizi tamamlamış olmamıza rağmen eğer o dönemde okuldan çeşitli nedenlerle uzaklaştırılmayarak zamanında okullarımızdan mezun olabilseydik sınavsız bir şekilde veya daha sonra getirilen Devlet Memurluğu Sınavı veya KPSS’den düşük puanlarla mesleğimize girmiş ve yıllardır bu mesleğimizi icra ediyor olacaktık. Fakat şu anda mesleğe girebilmek için KPSS’den çok yüksek puanlar almamız ve meşakkatli atama sürecini geçirmemiz gerekiyor. Sizler de takdir edersiniz ki eğitim sistemi yıllar içerisinde çok değişti, müfredatta bir çok değişiklik oldu, sınav sistemi yıllar içerisinde büyük değişiklikler geçirdi. Hükümetiniz döneminde çıkarılan ve yukarıda zikredilen öğrenci affına ilişkin kanunlar bizlerin mağduriyetlerini kısmen gideriyor. Üniversitelerimize döndük ve mezun da olduk veya olacağız. Ancak idealimiz olan mesleğimize dönmemiz mevcut şartlarda ve sınav sisteminde çok zor görünmektedir.

 Bizler de eğitimimizi zamanında bitirmiş gibi kabul edilip o dönemdeki arkadaşlarımız mesleğe nasıl alındılarsa o şekilde mesleğe alınmak istiyoruz.

Hükümetimiz bizler için son derece önemli bir adım attı ancak ihmal edilen bir alan kaldı.

Bizler diplomalarımız yalnızca duvarlara asılsın diye almadık, ki hükümetimizin de bunun bu şekilde olmasını istemediğini düşünüyoruz. Bu nedenle diplomalarımızı işlevsel hale getirecek, yani mesleğe girişimiz önündeki engeli bizler için kaldıracak bir adım atılması talebimizi bilgilerinize arz ediyoruz.

Dolayısıyla 28 Şubatın etkisinin başlangıcı belirli olmasına karşın bitiş yılını net olarak belirlemek mümkün değildir. Bu nedenle hazırlanacak kanun maddesinde sınırlayıcı konununhükümetimizin çıkardığı aflarla dönme şartının olmalıdır.

28 Şubat Sürecinde Yükseköğretim Kurumlarından Kılık Kıyafet Nedeniyle İlişiğiKesilen Öğrencilerin Hak Kayıplarını Gidermeye Yönelik Olarak Takdirlerinize Sunduğumuz

İkinci Kanun Teklifimiz;

ÖNERİLEN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici

madde eklenmiştir.GEÇİCİ MADDE ……-

1. paragraf

1. Seçenek: Yükseköğretim kurumlarının her hangi bir biriminde öğrenim görmekte

iken 01/01/1997 tarihinden itibaren kılık kıyafetleri nedeniyle disiplin cezası alarak veya

öğrenim kurumuna girişleri engellendiğinden devamsızlık nedeniyle ilişikleri kesilenlerden

17.03.2005 tarihli 5316 sayılı Kanunun 1 inci maddesi, 22.10.2008 tarih 5806 sayılı Kanunun

1 inci maddesi veya 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 173 üncü maddesi hükümleri

uyarınca, öğrenim hakkı kazanıp yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde müracaatı halinde kamu görevine girişte, yükseköğretim kurumlarına başladıkları yıl esas alınarak, yükseköğrenim kurumundan ilişiği kesilmeseydi mezun olması gereken yıl uygulanan, kamu personeline giriş rejimi uygulanır.

2. Seçenek: 01/01/1997 ila 31/12/2002 tarihleri arasında kılık ve kıyafetleri gerekçe gösterilerek okullara girişleri engellenen; bu gerekçeyle disiplin cezası verilen veya devamsızlık sebebiyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrencilerden 17.03.2005 tarihli 5316 sayılı Kanunun 1 inci maddesi, 22.10.2008 tarih 5806 sayılı Kanunun 1 inci maddesi veya 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 173 üncü maddesi hükümleri uyarınca öğrenim hakkı kazanıp yükseköğretim kurumlarından mezun olanların müracaatı halinde, kamu görevine girişte, yükseköğretim kurumlarına başladıkları yıl esas alınarak, yükseköğrenim kurumundan ilişiği kesilmeseydi mezun olması gereken yıl uygulanan, kamu personeline giriş rejimi uygulanır.

3. Seçenek: 1/1/1997 ila 31/12/2002 tarihleri arasında kılık ve kıyafetleri gerekçe gösterilerek okullara girişleri engellenen; bu gerekçeyle disiplin cezası verilen veya devamsızlık sebebiyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrencilerden lisans öğrenimini bitirmiş olanlar; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde mezun oldukları yükseköğretim kurumlarına bu fıkra kapsamında durumlarına uygun memur kadrolarına atanmak amacıyla başvurabilirler.

2. paragraf

1. Seçenek: Yükseköğretim Kurulu, ilgili öğretim kurumundan mezun olması gereken yıl ile uygulanan kamu personeli rejimi Devlet Personel Başkanlığı’na bildirir.

2. Seçenek: İlgili yükseköğretim kurumlarınca bu şartları taşıdıkları tespit edilenler, bu durumlarını gösteren bilgi ve belgelerle birlikte son başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. Yükseköğretim Kurulu, bildirilenlerden şartları taşıdığını tespit ettiklerini, en geç üç ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirir.

3. paragraf

Devlet Personel Başkanlığı, ilgili kişinin tabi olduğu personel rejimine göre atamasını gerçekleştirir. Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

4. paragraf

1. Seçenek: Bu kanun uyarınca başvuru yapanlar için, kamu görevine girişte uygulanan yaş sınırlaması uygulanmaz.

2. Seçenek: Bu kapsamda atanacakların yaş şartı hariç atanacakları kadro için aranan genel ve özel şartları taşımaları şarttır.

TC. Başbakanlık Devlet Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
ÖNERİLEN KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 45 – Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken 01/01/1997 ila 31/12/2002 tarihleri arasında kılık kıyafetleri nedeniyle disiplin cezası alarak veya öğrenim kurumuna
girişleri engellendiğinden devamsızlık nedeniyle ilişikleri kesilenlerden 15/03/2005 tarihli ve 5316 sayılı, 22/10/2008 tarihli ve 5806 sayılı, 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 173 üncü maddesi
uyarınca, öğrenim hakkı kazanıp yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar,
a) Yaş şartı dışında memuriyete giriş şartlarını kaybetmemiş olmaları ve öğretmen kadro veya pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları,
b) Durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması,
c) Üç ay içinde müracaat etmeleri, kaydıyla öğretmen kadro veya pozisyonuna Bütçe Kanununda yer alan atama sayısı sınırlaması uygulanmaksızın ve Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmaları
kaydıyla atanabilir.

Birinci fıkra kapsamında olan diğer fakülte mezunları da Bütçe Kanununda yer alan atama sayısı sınırlaması uygulanmaksızın ve Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın ilgili bakanlıklarca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde uygun kadro veya pozisyonlara Bakanlıklarca yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla atanabilir.
Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 46 – Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken 01/01/1997 ila 31/12/2002 tarihleri arasında kılık kıyafetleri nedeniyle disiplin cezası alarak veya öğrenim kurumuna
girişleri engellendiğinden devamsızlık nedeniyle ilişikleri kesilenlerden 15/03/2005 tarihli ve 5316 sayılı, 22/10/2008 tarihli ve 5806 sayılı, 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 173 üncü maddesi
uyarınca öğrenim hakkı kazanıp yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, kamu görevine girişte uygulanan yaş sınırlaması bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl süreyle uygulanmaz.”


GEREKÇE
Yükseköğretim kurumlarından çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen öğrencilere belirli dönemlerde çıkarılan kanuni düzenlemelerle (5316, 5806 ve 6111 sayılı kanunlar) öğrenimlerini tamamlamaları için
fırsat verilmiştir. Ancak öğrenimlerine çeşitli nedenlerden dolayı devam edemeyen veya okullarından uzaklaştırılıp kanuni düzenlemeler sonucunda öğrenimlerini tamamlayanların öğrenimlerini geç
tamamlamalarından kaynaklanan hak kayıpları devam etmektedir.

Anayasa’nın 70 inci maddesinde kamu hizmetine girme hakkına her Türk vatandaşının sahip olduğu hükmi amirdir. Yapılan düzenleme
ile; yükseköğretim kurumlarındaki eğitimlerini 17.03.2005 tarih 5316 sayılı, 22/10/2008 tarih 5806 sayılı ile 13/2/2011 tarih 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanarak tamamlayanların, öğretmen adaylarının Bütçe Kanununda yer alan atama sayısı sınırlaması uygulanmaksızın ve Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığına
atanmaları öngörülmektedir. Ayrıca öğretmen adayları dışında kalanların kamu görevine girişte uygulanan yaş sınırlaması bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl süreyle uygulanmayacağı
düzenlenmektedir. Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkili olacaktır.

One thought on “Kanun Teklifleri”

  1. Gülseren dedi ki:

    Bence güzel olmuş inşaallah uygulanır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

shares